DOKUMENTY EDUKACJA DOMOWA
  • wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą, na podstawie którego Dyrektor Szkoły wydaje decyzję (zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe)
  • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
  • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
  • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (nie obowiązuje w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19),
  • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację domową po naszej szkole),
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty