Edukacja Domowa Oferta

Liceum Fundacji Szkolnej kontynuując wieloletnie doświadczenia w edukacji zorientowanej na indywidualizację procesu nauczania zaprasza od 1 września 2020 r. do nauki w trybie edukacji domowej. We współpracy opieramy się o innowacyjne i nowoczesne programy nauczania zapewniające kształtowanie kompetencji przyszłości będących filarem Liceum. Wykorzystujemy nowoczesne technologie w nauczaniu dbając o praktyczny i wszechstronny rozwój naszych podopiecznych.
Zapewniamy  pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z edukacją domową oraz stałą współpracę doświadczonych, pełnych pasji, kreatywnych nauczycieli.

Dowiedź się co zapewniamy w ramach edukacji domowej

 • indywidualne podejście do każdego ucznia
 • elastyczne terminy egzaminów  (sesje zimowa i letnia oraz terminy zero)
 • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zapisaniem ucznia do liceum
 • pomoc Koordynatora ds. Edukacji Domowej
 • bieżące wsparcie dydaktyczne dla ucznia
 • możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych według zainteresowań (zgodnie z ofertą Liceum)
 • opracowany przez nauczycieli według wymogów podstawy programowej, szczegółowy zakres zagadnień systematyzujący wiedzę z każdego przedmiotu
 • zestaw materiałów, testów oraz zadań porządkujących, utrwalających i podsumowujących całoroczny materiał z poszczególnych przedmiotów, z możliwością ich bieżącego omawiania w nauczycielami
 • bieżący kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (on-line lub osobisty) w ramach konsultacji przedmiotowych
 • zakres zagadnień do rocznych egzaminów z poszczególnych przedmiotów
 • pomoce dydaktyczne służące realizacji podstawy programowej, znajdujące się w zasobach szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły
 • możliwość wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie szkoły
 • kurs przygotowawczy do egzaminu maturalnego, organizowany w czasie ferii zimowych – dodatkowo płatny
 • udział w szkolnych wydarzeniach
 • zestaw pomocy naukowych do wykorzystania przez rodzica (baza platform edukacyjnych oraz innych szkolnych internetowych zasobów edukacyjnych)
 • wsparcie szkolnego psychologa
 • legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne

Często zadawane pytania

Czym jest edukacja domowa?

 • Edukacja domowa to prawnie usankcjonowana w Polsce forma edukacji, która pozwala uczniowi na realizację obowiązku szkolnego poza systemem szkolnym, w domu (Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.).
 • Edukacja domowa to przejęcie przez rodziców/opiekunów prawnych pełnej odpowiedzialności za proces nauczania swoich dzieci. Rodzice, w miejsce szkoły, edukują swoje dzieci w oparciu o obowiązującą podstawę programową dostosowując metody i treści nauczania do ich indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz tempa rozwoju.
 • Decydując się na edukację domową rodzice zobowiązują się zapewnić dzieciom warunki do realizacji podstawy programowej oraz dopilnować, by przystępowały do obowiązkowych corocznych egzaminów klasyfikacyjnych, organizowanych w szkole.
 • WAŻNE! Pomimo faktu, że dziecko kształcone jest w ramach edukacji domowej, musi być zapisane do szkoły znajdującej się w obrębie województwa, w którym zamieszkuje. Istotny jest więc wybór szkoły przyjaznej edukacji domowej, otwartej na współpracę i przygotowanej do wsparcia uczniów w zakresie materiałów i pomocy dydaktycznych pomocnych w realizacji podstawy programowej.

Kto wydaje zgodę na rozpoczęcie przez dziecka edukacji domowej?

Zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.

Czy dziecko kształcące się w edukacji domowej może być zapisane do dowolnej szkoły?

Dziecko edukowane w ramach edukacji domowej może być zapisane do dowolnej szkoły. Bardzo ważny jest wybór szkoły przyjaznej rodzinom kształcącym dzieci w domu.

Ile kosztuje edukacja domowa?

W naszej szkole edukacja domowa jest bezpłatna.

REKRUTACJA

nauczanie domowe od 1.IX.2020

1

Zapoznaj się

Zapoznaj się z ofertą edukacji domowej w naszej szkole
2

Przygotuj dokumenty

Pobierz i wypełnij potrzebne dokumenty - listę znajdziesz poniżej
3

Umów spotkanie

Umów indywidualne spotkanie z dyrektorem szkoły
(zapisy telefonicznie 603 950 650)
4

Podpisz umowę

Podpisz umowę o kształcenie w trybie edukacji domowej

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą, na podstawie którego Dyrektor Szkoły wydaje decyzję (zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe)
 • oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym
 • zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację domową po naszej szkole).

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS