PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Świat ciągle się zmienia i stawia coraz trudniejsze wyzwania. Chcemy przygotować do tego naszych uczniów. Kształtujemy więc nie tylko umiejętności pozwalające nadążyć za zmianami, lecz także kompetencje, które pozwolą im te zmiany wyprzedzić i twórczo kształtować rzeczywistość. Określamy to mianem „twórcza adaptacja”. Nie oznacza ona biernego przystosowywania się. Polega ona na świadomym, odpowiedzialnym i twórczym działaniu, uwzględniającym zastane uwarunkowania.

Pokazujemy więc uczniom mocne strony takich postaw i działań jak: aktywność, poszukiwanie, testowanie i ewaluowanie nowych rozwiązań w praktyce. Wspieramy w ten sposób ich postawę przedsiębiorczą.

Zarazem stwarzamy uczniom szansę, by nabrali w tym zakresie doświadczenia. Dajemy im przestrzeń do samodzielnego planowania i przygotowywania wyjazdów, prowadzenia radiowęzła szkolnego, przeprowadzania projektów badawczych oraz edukacyjnych angażujących społeczność szkolną i lokalną, czy inicjowania działania start-upów w ramach różnorodnych projektów. Chcemy, by czuli, że ich pomysły się liczą i mogą zostać zrealizowane.